Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

A PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvodné upozornenie

Spoločnosť Green Medical s.r.o. týmto upozorňuje, že časť A tejto podstránky, resp. dokumentu, tvoria všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky nákupu v internetovom obchode www.namaximum.sk a ktorými si predávajúci plní oznamovacie povinnosti voči spotrebiteľom. Časť B tejto podstránky, resp. dokumentu, ktorá sa nachádza nižšie, tvoria podmienky ochrany osobných údajov. Prostredníctvom tejto časti si predávajúci plní oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám, ktoré v internetovom obchode odovzdávajú svoje osobné údaje v súvislosti s nákupom tovaru, s prihlásením k newsletteru, s registráciou v internetovom obchode a pod.

ČASŤ A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

1. „Predávajúcim“ spoločnosť Green Medical s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 218013, emailový kontakt: info@namaximum.sk, telefonický kontakt: + 421 948 108 575. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.namaximum.sk;

3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

4. „Registrovaným užívateľom“ osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou; 

5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;

6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.namaximum.sk;

7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.namaximum.sk.

II. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.

2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.

III. Tovar a jeho hodnotenie

1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru. Tovar, ktorý sa v Internetovom obchode zobrazí na základe vyhľadávania Kupujúceho, je radený podľa skladovej dostupnosti tovaru, relevancie hľadaného výrazu a podľa predajnosti produktov.

2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode.

3. Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.

4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, jeho špecifikácia, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií mierne líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou.

5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

7. Za účelom sledovania a vyhodnocovania spokojnosti Kupujúcich s Internetovým obchodom as ponúkaným tovarom Predávajúci umožňuje, aby Kupujúci v Internetovom obchode zadal svoje hodnotenie, ktoré bude pri príslušnom tovare v anonymizovanej podobe zobrazené na účely ďalších návštevníkov Internetového obchodu.

8. Pravosť týchto hodnotení Predávajúci zaisťuje tak, že možnosť hodnotenia je sprístupnená iba Kupujúcim, ktorí uskutočnili nákup v Internetovom obchode, a to prostredníctvom vlastného systému Predávajúceho alebo prostredníctvom systému pre spracovanie hodnotenia poskytovaného 3. osobou. Poskytnutie hodnotenia je úplne dobrovoľné.

9. V prípade, že systém pre zber a spracovanie hodnotení prevádzkuje 3. osoba, ako dodávateľ služby, v emaile obsahujúcom možnosť odovzdať Predávajúcemu hodnotenie bude taká osoba riadne identifikovaná, kedy podmienky poskytnutia príslušnej služby sú bližšie popísané na internetových stránkach uvedenej osoby.

10. V každom prípade, kedy Kupujúci odovzdá Predávajúcemu svoje hodnotenie, dochádza na udelenie nevýhradnej a bezodplatnej licencie na využitie hodnotenia bez časového a územného obmedzenia, ktoré Predávajúceho oprávňuje na použitie hodnotenia akýmkoľvek spôsobom.

11. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na využitie hodnotenia bez toho, aby Kupujúceho označil za autora, na výkon svojich osobnostných práv v jeho mene, a to buď samostatne, alebo s pomocou tretích osôb.

12. Poskytnutím hodnotenia Kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený užívať majetková autorské práva k svojmu hodnoteniu v rozsahu potrebnom na udelenie vyššie uvedenej recenzie, a že túto recenziu poskytuje ako pravdivú v nadväznosti na vykonaný nákup v Internetovom obchode. Udelením licencie Kupujúci zároveň potvrdzuje, že hodnotenie neporušuje autorské práva 3. osôb.

13. Hodnotenie Kupujúceho nesmie obsahovať informácie, ktoré sú protiprávne alebo ktoré odporujú dobrým mravom.

14. Používanie automatických hodnotiacich nástrojov a hodnotenia, ktoré nepochádzajú od Kupujúceho, sa zakazuje.

15. Predávajúci môže v Internetovom obchode umiestňovať ako pozitívne, tak aj negatívne. recenzie, ktoré nesmú bez vážneho dôvodu mazať. Predávajúci si však vyhradzuje právo úplne alebo sčasti vymazať všetky hodnotenia odporujúce týmto podmienkam.

16. Hodnotenia nie sú sponzorované.

17. Predávajúci môže za poskytnutie hodnotenia ponúknuť Kupujúcemu určité protiplnenie, najmä vo forme zľavy na ďalší nákup, kedy podmienky na získanie a uplatnenie takýchto protiplnení môžu byť stanovené vždy individuálne – podľa aktuálnej marketingové akcie Predávajúceho.

18. Predávajúci zverejňuje v jednotlivé hodnotenia chronologicky od najnovších po najstaršie. Hodnotenie poskytnuté v inom jazyku môžu obsahovať aj preklady, ktoré zaistí sám Predávajúci.

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:

1.1. možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,

1.2. pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,

1.3. výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,

1.4. údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok,

1.5. Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,

1.6. Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu kartou on-line podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok,

1.7. náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku,

1.8. bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,

1.9. v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,

1.10. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy info@namaximum.sk, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava a Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava a taktiež Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, 

1.11. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi ani k Registrovanému užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

2. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

4. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:

4.1. Po zadaní adresy Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar;

4.2. Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare;

4.3. Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík;

4.4. Po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík sa Kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, odhadovanú dobu dodania, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek a ceny dopravy. Kupujúci má možnosť overiť si v nákupnom košíku obsah objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, môže tak v danom kroku učiniť, prípadne má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu prostredníctvom tlačidla „Späť do obchodu“;

4.5. Ak Kupujúci súhlasí s obsahom objednávky, vyplní svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob platby prevodom na účet, on-line platobnou kartou alebo dobierku. Zároveň Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článku, a zvolí, či súhlasí so zasielaním obchodných oznámení (newsletteru) na jeho e-mailovú adresu. Kupujúci si môže zároveň zvoliť nákup ako registrovaný užívateľ Internetového obchodu alebo sa do Internetového obchodu môže zaregistrovať ako nový užívateľ; 

4.6. Ak Kupujúci nepožaduje žiadnu ďalšiu zmenu objednávky a ním zadaných údajov, kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“, resp. „Objednávka s povinnosťou platby“, proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za úplné a správne;

4.7. Po odoslaní objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na internetovéstránky umožňujúce platbu platobnou kartou on-line;

4.8. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

5. V prípade, že Kupujúci uvedie pri svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.

6. Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy doklad o kúpe a potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.

7. Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne e-mailom zaslaným na adresu info@namaximum.sk. V takomto e-maile musí Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.

8. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť (teda stornovať objednávku), a to do 7 dní od jej uzavretia. O tejto skutočnosti bude Kupujúci bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, bude táto čiastka vrátená Kupujúcemu.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.

2. Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho nie je možné.

3. Tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v objednávke. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu.

4. Náklady na dodanie tovaru tvorí len cena dopravy a prípadná cena za dobierku. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.

5. Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou je tá najdlhšia z nich. V prípade, že Predávajúci nedodá Spotrebiteľovi objednané tovaru ani v dodatočnej primeranej lehote, Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

6. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.

7. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.

8. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.

9. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

10. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie odmietnuť.

VI. Platobné podmienky

1. Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:

1.1. Prevodom na účet Predávajúceho;

1.2. On-line za pomoci platby kartou;

1.3. V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru alebo za pomoci platby kartou, ak takúto možnosť platby ponúka dopravca.

2. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra, prípadne doklad nahradzujúci faktúru za objednaný a zakúpený Tovar, mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), a to zaslaním na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávke.

VII. Odstúpenie od Zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru.

2. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné na to, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona Slovenskej republiky č. 102/2014 Z. z., predovšetkým teda v prípade predaja tovaru uzavretého a zapečateného v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, ako aj v prípade čiastočného spotrebovania tovaru určeného na konzumáciu.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie.

5. Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť 

5.1 akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, avšak v danej súvislosti sa odporúča zaslaním alebo osobným odovzdaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adrese sídla Predávajúceho alebo osobným odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek kamennej predajni Predávajúceho. Obsahom odstúpenia musí byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky, rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje, a uvedenie čísla bankového účtu pre vrátenie platby. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok,

5.2  zaslaním písomného oznámenia emailom na emailovú adresu info@namaximum.sk a následným zaslaním alebo osobným odovzdaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adrese partnera Predávajúceho, spoločnosti RJ Trading, s.r.o., Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo. Obsahom odstúpenia musí byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky, rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje, a uvedenie čísla bankového účtu pre vrátenie platby. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. 

Ak Spotrebiteľ využije túto možnosť odstúpenia od Zmluvy, odovzdaním či odoslaním odstúpenia na adresu partnera Predávajúceho Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby tento partner pristúpil k Záväzku Predávajúceho prevziať odstúpenie od zmluvy a vrátený tovar.

6. Ak Spotrebiteľ odstúpi v plnom alebo čiastočnom rozsahu od Zmluvy, je povinný zaslať tovar, ohľadom ktorého odstúpil od Zmluvy, Predávajúcemu na adresu RJ Trading, s.r.o., Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo, Slovenská republika, podľa predošlého odseku, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy.

7. Náklady za vrátenie tovaru a iné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ.

8. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tomto rozsahu, nie však náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.

9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar. 

10. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Kupujúcemu je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Kupujúci má pri platnom odstúpení od Zmluvy právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru. 

11. Kupujúci berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov. 

12. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

13. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že v prípade platného odstúpenia od Zmluvy budú Kupujúcemu vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet, ktorý bude oznámený Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, najmä z dôvodu chybného čísla účtu uvedeného Kupujúcim, peňažné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Kupujúceho. 

14. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od Zmluvy za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru.

15. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Zmluvy.

16. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6. Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8. Nároky zo zodpovednosti za vady môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho

8.1 zaslaním reklamácie alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru Predávajúcemu na adrese jeho sídla, osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese ktorejkoľvek predajne Predávajúceho, alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu info@namaximum.sk. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná,

8.2 zaslaním reklamácie alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru partnerovi Predávajúceho, spoločnosti RJ Trading, s.r.o., Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Spotrebiteľ využije túto možnosť reklamácie, odovzdaním či odoslaním reklamácie na adresu partnera Predávajúceho Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby tento partner pristúpil k Záväzku Predávajúceho prevziať reklamáciu a reklamovaný tovar. 

9. Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

10. Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

11. Predávajúci Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

12. Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

13. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

14. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

15. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.

16. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi Zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona Slovenskej republiky č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia a Česká obchodní inšpekcie, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

X. Registrácia v Internetovom obchode

1. Návštevník Internetového obchodu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v Internetovom obchode a stať sa tak Registrovaným užívateľom. 

2. Registrácia v Internetovom obchode je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov a v získaní možnosti využívania výhod vernostného programu Predávajúceho, tj. služieb, ktoré by bez registrácie v Internetovom obchode nebolo možné poskytnúť. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k Internetovému obchodu a registrácii. 

3. Prípadné komplikácie pri registrácii v Internetovom obchode alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

4. Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ.

5. Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v Internetovom obchode kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb. Užívateľský účet môže na žiadosť Registrovaného užívateľa zrušiť aj Predávajúci. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. VII., VIII a IX. týchto podmienok platia obdobne. 

6. Prevádzkovateľ môže užívateľský účet Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

7. Pokiaľ Registrovaný užívateľ zadá v rozhraní Internetového obchodu akýkoľvek komentár či hodnotenie k produktom Predávajúceho, platí, že Registrovaný užívateľ Predávajúcemu udelil bezodplatnú licenciu na zverejnenie takéhoto komentára či hodnotenia, na jeho ďalšie upravovanie a komerčné použitie.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci berie na vedomie, že pri používaní Internetového obchodu a uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle podmienok uvedených v časti B tejto podstránky, resp. dokumentu.

2. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

4. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.

5. Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od Zmluvy.

6. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. 1. 2023.

ČASŤ B: PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

„Prevádzkovateľom“ spoločnosť Green Medical s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 218013, emailový kontakt: info@namaximum.sk, telefonický kontakt: + 421 948 108 575; „Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa alebo zákazník Prevádzkovateľa; „Internetovým obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.namaximum.sk; „Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR); „Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy založenej objednávkou, ktorú Dotknutá osoba uskutoční v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať správu objednávok, reklamácií či odstúpení od Zmluvy, prepravu tovaru, webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Možnosť nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona Slovenskej republiky č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Dotknutá osoba má  ritom možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa, súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 

Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

IV. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v Internetovom obchode

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov a v získaní možnosti využívania výhod vernostného programu Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt  Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

V. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupov v Internetovom obchode a používanie cenových porovnávačov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby, pričom zverejnené budú len meno či prezývka. Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania tovaru a služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Formulár určený pre hodnotenie nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

VI. Používanie súborov cookies

Prevádzkovateľ upozorňuje, že pri použití Internetového obchodu dochádza k spracovaniu údajov získaných za pomoci súborov cookies. Bližšie informácie o používaní cookies sú dostupné na tejto stránke.

Green Medical s.r.o.

Príloha č. 1: Vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy


Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu

V prípade, že nie je stanovené inak, tovar v rámci Slovenska expedujeme kuriérskou službou, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zásielky odoslané kuriérskou službou sú obvykle doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.

O aktuálnom stave Vašej objednávky Vás budeme informovať e-mailom.


CENY DOPRAVY PRE SR SÚ NASLEDOVNÉ:

Prepravná služba

Cena dopravy (pri objednávke do 79,99€)

Cena dopravy (pri objednávke nad 80€)

Kuriér 

2,99 €

ZADARMO

Kuriér GLS

3,50 €

ZADARMO

Zásielkovňa

1,99 €

ZADARMO

Slovenská pošta Expres (platba vopred)

2,99 €

ZADARMO

Slovenská pošta Expres (dobierka)

4,99 €

4,99 €


BALné - ZADARMO

Náklady na balenie tovaru hradíme pri každej objednávke za Vás.


Spôsoby platby

1. Na dobierku

Platba za balík prebieha až pri doručení Vami objednanej zásielky. Dobierku platíte v hotovosti pri doručení tovaru kuriérom.

2. Bankový prevod 

Po prijatí objednávky Vám zašleme e-mail s platobnými údajmi, na základe ktorých vopred uhradíte prislúchajúcu sumu bezhotovostne - bankovým prevodom na náš účet.

3. Okamžitá Online platba kartou (TrustCard) 

Po odoslaní objednávky a výbere tejto platobnej metódy, budete automaticky presmerovaní na bezpečnú platobnú bránu, kde vopred uhradíte prislúchajúcu sumu za Vašu objednávku pomocou platobnej karty VISA, alebo MasterCard.

Pokiaľ zaplatíte kartou Online, vyhnete sa čakaniu na bankový prevod a Vaša objednávka k Vám dorazí skôr.


CENY PLATIEB PRE SR SÚ NASLEDOVNÉ:


Platba prevodom na účet

Online platba TrustCard

Platba na dobierku

ZADARMO

ZADARMO

+ 1,00 €