Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Green Medical s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha, IČO: 02305348, IČ DPH: SK4020424331 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.NaMaximum.sk.

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke www.NaMaximum.sk alebo emailom na adresu info@NaMaximum.sk.

2. Ceny

Predajná cena tovaru je uvedená pri každom produkte. Táto cena je konečná a zahŕňa DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.

3. Objednávka 
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke www.NaMaximum.sk alebo emailom na adrese info@NaMaximum.sk.

Podrobný postup ako postupovať pri objednávke tovaru nájdete na stránke “Ako nakupovať”.

  

4. Storno objednávky

Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené do 15 dní na účet, z ktorého platba prišla.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

5. Dodacie lehoty

V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom  náhradnom termíne dodania tovaru.

6. Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu

V prípade, že nie je stanovené inak, tovar v rámci Slovenska posielame kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky odoslané kuriérskou službou sú obvykle doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.

Ceny dopravy pre Slovensko sú nasledovné:

Prepravná služba

Doprava

Dobierka

Kuriérska služba (pri objednávke do 79,99€)

2,90 €

1,00 €

Kuriérska služba (pri objednávke nad 80,00€)

zdarma

1,00 €

Slovenská pošta

4,90 €

1,00 €

8. Spôsob platby

Možné spôsoby platby sú:

- dobierka (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru)

- bankový prevod (platba bankovým prevodom na náš účet)

9. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).

10. Záruka

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci ručí zákazníkovi za:

- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

- priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

7. Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.NaMaximum.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 28 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku na adresu nášho zmluvného partnera pre SR RJ Trading, s.r.o., Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo, Slovensko. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch
- tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
- tovar je mechanicky poškodený
- tovar nie je kompletný

8. Reklamačný poriadok

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému: pri uznanej reklamácii vám bude reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@namaximum.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

10. Zákaznícky servis a kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailových adresách a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty. Naša pracovná doba je pondelok až piatok, 10:00-15:00. E-mailom zvyčajne komunikujeme aj mimo pracovnú dobu.

11. Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť Green Medical s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 11000 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, telefonický kontakt: 0948 108 575, emailový kontakt: info@namaximum.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“). 

11/A.- Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu
Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným  pôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri  pracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

11/B.- Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje prevádzku týchto webových stránok.
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených
s využívaním služieb spojených s užívateľských účtom, ktoré by inak nebolo možné
poskytovať v plnom rozsahu. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

12. Používanie materiálov zo stránky

© 2013 Green Medical s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Green Medical s.r.o. zakázané.

13. Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies určené k zaisteniu ich funkčnosti, k analýze návštevnosti a na reklamné účely. 

Súbory cookies (anglicky koláčik, sušienka) označujú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú webovému prehliadaču. Ten ich uloží na zariadení užívateľa (počítač, mobil či tablet). Pri každej ďalšej návšteve týchto webových stránok potom webový prehliadač užívateľa tieto dáta posiela späť serveru.

Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov a ukladá do nich užívateľské predvoľby. Cookies nie sú nijako zabezpečené, a to vrátane zhromaždených údajov.

Používanie súborov cookies je možné nastaviť priamo vo webovom prehliadači užívateľa.

Informácie o jednotlivých webových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasledovných stránkach:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Ako Google využíva súbory cookies zistíte tu

Upozornenie: Na stránke namaximum.sk nepredávame lieky a naše produkty nie sú určené na liečenie, diagnózu alebo prevenciu chorôb, ale iba ako výživové doplnky.