Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

„Prevádzkovateľom“ spoločnosť Green Medical s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 218013, emailový kontakt: info@namaximum.sk, telefonický kontakt: + 421 948 108 575; „Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa alebo zákazník Prevádzkovateľa; „Internetovým obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.namaximum.sk; „Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR); „Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy založenej objednávkou, ktorú Dotknutá osoba uskutoční v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať správu objednávok, reklamácií či odstúpení od Zmluvy, prepravu tovaru, webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Možnosť nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 116 ods. 14 zákona Slovenskej republiky č. 452/2021 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa, súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Prevádzkovateľ v tejto súvislosti informuje Dotknuté osoby, že spracúvaním osobných údajov poveruje tiež spoločnosť Edrone Sp. z o.o., so sídlom 1 Lekarska ul., 31-203 Krakov, Poľsko, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197, a to za účelom používania poštového systému edrone.me, ktorý sa používa na zasielanie newslettera. 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

IV. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v Internetovom obchode

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov a v získaní možnosti využívania výhod vernostného programu Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

V. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupov v Internetovom obchode a používanie cenových porovnávačov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby, pričom zverejnené budú len meno či prezývka. Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania tovaru a služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený najmä sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Formulár určený pre hodnotenie nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určený pre

Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov. 

VI. Používanie súborov cookies a obdobných technických nástrojov

Prevádzkovateľ upozorňuje, že pri použití Internetového obchodu dochádza k spracovaniu údajov získaných za pomoci súborov cookies. Bližšie informácie o používaní cookies sú dostupné na tejto stránke.

Prevádzkovateľ v tejto súvislosti ďalej informuje, že na sledovanie akcií vykonaných Dotknutou osobou v rámci webovej stránky používa nasledujúce technológie: (a)sledovacie kódy edrone – na účely analýzy štatistík webovej stránky, ako aj na marketingové účely využívajúce e-mail, SMS, kampane na sociálnych sieťach spustených alebo označených Prevádzkovateľom, s využitím systému edrone.

Green Medical s.r.o.